สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission โดย ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล จาก School of Nutrition and Food Sciences, Louisiana State University Agricultural Center, USA ในระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด CLICK)

วัน สถานที่ จำนวนรับผู้เข้าอบรม

          วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. เป็นการอบรมให้ความรู้ รับผู้เข้าอบรมประมาณ 100 คน

         วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ Manuscript Writing Camp จะรับ/คัดเลือกผู้สมัครประมาณ 25 คน ซึ่งต้องผ่านการอบรมของวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มาแล้ว และมีบทความต้นฉบับผลงานวิจัยเบื้องต้นผ่านการพิจารณาจาก ศ.ดร.วิฑูรย์

**สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ Manuscript Writing Camp ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 จะต้องส่งบทความต้นฉบับผลงานวิจัยเบื้องต้นมาให้ ศ.ดร.วิฑูรย์ พิจารณาก่อนตามหัวข้อที่กำหนดดังนี้**

  1. Corresponding author name
  2. Title
  3. Abstract (250 words Max)
  4. Tables and Figures
  5. A list of references of the manuscript
  6.  Intended preferred journals for submission

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (คลิก)
  • รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 (คลิก)