สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission โดย ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล จาก School of Nutrition and Food Sciences, Louisiana State University Agricultural Center, USA ในระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด CLICK)

วัน สถานที่ จำนวนรับผู้เข้าอบรม

          วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. เป็นการอบรมให้ความรู้ รับผู้เข้าอบรมประมาณ 100 คน

         วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ Manuscript Writing Camp จะรับ/คัดเลือกผู้สมัครประมาณ 25 คน ซึ่งต้องผ่านการอบรมของวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มาแล้ว และมีบทความต้นฉบับผลงานวิจัยเบื้องต้นผ่านการพิจารณาจาก ศ.ดร.วิฑูรย์

**สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ Manuscript Writing Camp ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 จะต้องส่งบทความต้นฉบับผลงานวิจัยเบื้องต้นมาให้ ศ.ดร.วิฑูรย์ พิจารณาก่อนตามหัวข้อที่กำหนดดังนี้**

  1. Corresponding author name
  2. Title
  3. Abstract (250 words Max)
  4. Tables and Figures
  5. A list of references of the manuscript
  6.  Intended preferred journals for submission

แผนการดำเนินงาน

22 พฤษภาคม 2560 ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์
ปิดรับไฟล์บทความต้นฉบับผลงานวิจัยเบื้องต้น
*** หมายเหตุ *** ส่งไฟล์บทความต้นฉบับผลงานวิจัยเบื้องต้น มายัง
E-mail : rdinnj@ku.ac.th
19 มิถุนายน 2560
  • แจ้งผลการพิจารณาบทความต้นฉบับผลงานวิจัยเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วม Manuscript Writing Camp ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
  • แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
30 มิถุนายน 2560   แจ้งให้ส่งต้นฉบับ (Draft) ในรูปแบบของวารสารวิชาการนานาชาติที่ต้องการจะนำไปตีพิมพ์ให้ ศ.ดร.วิฑูรย์ พิจารณา

 

ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมได้ที่นี่ (ลงทะเบียนออนไลน์ CLICK) หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่นี่ (ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว CLICK) (หากพบเหตุขัดข้องโปรดแจ้ง คุณนิศานาถ, คุณธีรศักดิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร. 02-5795547 ในวันและเวลาราชการ)