ข้อมูลคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการปฏิบัติราชการ (สำนักงาน กพร.)
เกี่ยวกับมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2550)

1.     ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในในวารสารวิชาการ งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิจัยในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

2.     จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

3     อาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

4.     บทความวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ