ข้อมูลพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

ข้อมูลพันธุ์พืช
 
ข้อมูลพันธุ์สัตว์
  • รายชื่อพันธุ์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [download]
สิ่งประดิษฐ์
  • คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ทส-1]
  • แบบประกอบคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ [ทส-2]
ประกาศ/ระเบียบ
  •  ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ พ.ศ.2553 [download]