การขึ้นทะเบียบพันธุ์พืช-สัตว์/สิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สิ่งประดิษฐ์ มก.
แบบฟอร์ม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ข้อมูลพันธุ์พืช
 • รายชื่อพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [download
 • รายชื่อพันธ์พืชที่ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร [download]
 • รายชื่อพันธุ์พืชที่รับรองพันธุ์ มก. [download]
 • หนังสือพันธุ์พืชที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คำนำ [download] / สารบัญ [download]
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช [download]
  • ธัญพืช (ข้าวโพด,ข้าวฟ่าง,ข้าวสาลี,ข้าวบาร์เลย์,ข้าว) ติดต่อสถาบันฯ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่
  • พืชวงศ์ถั่ว (ถั่วเหลือง,ถั่วเขียว,ถั่วลิสง)
  • พืชน้ำมันและพืชอาหารสุขภาพ (งา,คำฝอย) [download]
  • พืชเส้นใย (ฝ้าย) [download]
  • พืชพลังงาน (มันสำปะหลัง, อ้อย)
  • พืชสมุนไพร (ขมิ้นพันธุ์ แดงสยาม) [download]
  • พืชผักเศรษฐกิจ (มะเขือเทศ,พริก,ถั่วฝักยาว)
  • ไม้ผลเขตร้อน (มะม่วง,น้อยหน่า,ลำไย,มะละกอ,กล้วย)
  • ผลไม้เทศ (เสาวรส,ยอ,สตรอเบอรี่,พลับ,พลัม,พีช,กีวีฟรุต)
  • ไม้ดอกไม้ประดับ      (ดาวเรือง,เบญจมาศ,แพรเซี่ยงไฮ้,พุทธรักษา,ชวนชม,เฟิน)
  • นักวิจัยผู้พัฒนาพันธุ์พืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [download]
  • เอกสารอ้างอิง
ข้อมูลพันธุ์สัตว์
 • รายชื่อพันธุ์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [download]
สิ่งประดิษฐ์
 • คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ทส-1]
 • แบบประกอบคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ [ทส-2]
ประกาศ/ระเบียบ
 •  ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ พ.ศ.2553 [download]

Leave a Reply