สวพ.มก. ร่วมงาน “99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมทั้งผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงาน “99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” น้อมรำลึกถึงคุณูปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิตต่ออาจารย์ วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ มก. ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการชีวประวัติและผลงาน การบรรเลงดนตรีไทย การขับร้องเพลงจากวงเคยูแบนด์ การขับเสภา การกล่าวกตัญญุตา และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ การสัมภาษณ์พิเศษ 99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร กับเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน จากนั้นรดน้ำขอพร