สวพ.มก. จัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร” ครั้งที่ 3/2558

วันที่ 20 เมษายน 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. ประชุมพบปะบุคลากร สวพ.มก. ในโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร” ครั้งที่ 3/2558

DSC_2492

DSC_2505

DSC_2512

DSC_2499

DSC_2500

DSC_2515

Leave a Reply

Your email address will not be published.