แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มก. ครบรอบปีที่ 25

รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

Read more

แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหลังใหม่ ชั้น 3 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Read more

โครงการสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย”  เพื่อนำเสนอแนวคิด และแสดงตัวอย่างของระบบสารสนเทศระบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) ติดตามกิจกรรมโครงการวิจัย (activity tracking)  การถือครองและประเมินประสิทธิภาพทรัพยากรวิจัย (resource allocation)  การสร้างรายงานอัตโนมัติ  และระบบอื่น ๆ ที่ใช้งานในปัจจุบันเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร

Read more

ประชุมชี้แจงเพื่อติดตามข้อมูลการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯของ มก.

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับฯ ประชุมชี้แจงเพื่อติดตามข้อมูลการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมหารือและตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม

Read more

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย” วิทยากรโดย น.ส.ยุบล ปกป้อง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อการวิจัยและมีแนวทางในการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Read more

สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ โดย คณะประมง มก., สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ” จัดโดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่าง มก. กับบริษัท สามพิม จำกัด และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “กาวน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ, ฟีนอลิก, เรซินและกัมโรซินและกรรมวิธีการผลิต” เลขที่อนุสิทธิบัตร 10454 และลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย/โครงการนวัตกรรม “การวิจัยกาวน้ำยางแข็งตัวและไฟลามช้าสำหรับแผ่นบอร์ดจากเศษผ้า” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัท สามพิม จำกัด และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

สวพ.มก.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องโถง อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวิจัยระหว่าง สวพ.มก. และ Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan (BEST)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan (BEST) ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2560”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2560” โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner  ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more