สวพ.มก. จัดโครงการฯ “รวมพลังคนต่าง GEN เพื่อความสำเร็จของ KURDI”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรม “รวมพลังคนต่าง GEN เพื่อความสำเร็จของ KURDI” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชื่นสุมล   บุนนาค  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ดร.สุรีรักษ์   วงษ์ทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของคนหลาย GEN ให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย

Read more

การศึกษาเชื้อราในการควบคุมหนอนด้วงแรดมะพร้าว/ชุรภา ธีรภัทรสกุล

เรื่อง การศึกษาเชื้อราในการควบคุมหนอนด้วงแรดมะพร้าว เมื่อย้อนไปในปี 2554 ครั้งที่น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย ในจังหวัดปทุมธานีก็ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังอย่างหนัก ปัญหาหนึ่งที่ตามมาหลังจากน้ำลดลงแล้วก็คือ มีราเจริญขึ้นมากมายตามอาคารบ้านเรือนและสิ่งของ กลุ่มนักวิจัยของ รศ.ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนี้ และ ดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล หัวหน้าโครงการวิจัย ได้ทำการเก็บตัวอย่างราที่เจริญหลังน้ำท่วม จากอาคารและสิ่งของต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำมาคัดแยกและจัดจำแนกชนิดของรา

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน  โดยในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๐ รูป ณ บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ   จากนั้นมีการรดน้ำดำหัวขอพรแสดงมุทิตาจิตแด่บูรพาจารย์อาวุโส ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และต่อด้วยการเข้าร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธรูป และขบวนรถบุปผชาติ/เทพีสงกรานต์

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การศึกษาคุณสมบัติของผงถั่วชนิดต่างๆ ร่วมกับเพคตินในไอศกรีม/สุภัคชนม์ คล่องดี

  การศึกษาคุณสมบัติของผงถั่วชนิดต่างๆ ร่วมกับเพคตินในไอศกรีม   ผลกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพและลคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของผงถั่วชนิดต่างๆ ร่วมกับเพคตินในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลดไขมัน หัวหน้าโครงการโดย คุณสุภัคชนม์ คล่องดี ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ถั่วเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างหลากหลาย อาทิเช่น การนำมาบริโภคโดยตรงหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยในปัจจุบันได้มีการนำถั่วและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วมาใช้ในอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากถั่วมีคุณค่าทางอาหารมากมาย เช่น โปรตีน

Read more

มก. ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S เป็นงานแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ Innovation Hubs ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มเรื่อง Agriculture and Food

Read more

ความคงตัวสารให้กลิ่นใบมะกรูดด้วยสตาร์ช เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร/รศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล

ความคงตัวสารให้กลิ่นใบมะกรูดด้วยสตาร์ช เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร สารให้กลิ่นส่วนใหญ่เป็นสารระเหย เมื่ออาหารผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ ตลอดจนระหว่างการเก็บรักษามักทำให้เกิดการสูญเสียของกลิ่นรส การกักเก็บสารให้กลิ่นจะช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์จากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจากออกซิเจน แสง ความร้อน รวมทั้งลดความสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงของสารให้กลิ่นระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา ทำให้สามารถคงคุณภาพของสารให้กลิ่นและสามารถเก็บรักษากลิ่นได้นานขึ้น การนำสารให้กลิ่นของใบมะกรูดที่กักเก็บด้วยสตาร์ช ซึ่งสามารถสกัดจากพืชชนิดต่างๆ อย่างเช่น ธัญพืช พืชหัวและรากพืชทำให้มีความคงตัวของกลิ่นเพิ่มขึ้น ไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีการใช้ใบมะกรูดเป็นวัตถุดิบในการช่วยให้กลิ่นรสมีคุณภาพด้านกลิ่นที่ดีขึ้นกว่าเดิม   เรียบเรียง : วิทวัส

Read more

แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Read more

เครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ/พัทธินันท์ วาริชนันท์

เครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ  ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น เห็นได้จากตลาดอาหารเสริมสุขภาพที่มีการขยายตัวกันอย่างรวดเร็ว โครงการวิจัยนี้เป็นการหาศักยภาพการเป็นโปรไบโอติกของแลคติกแอซิคแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่ามีเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้าน 2 สายพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่ Lactobacillus plantarum SFCB2-7 และ Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 ที่มีศักยภาพการเป็นโปรไบโอติก เพื่อเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืช โดยการนำเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียผสมลงไป

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้อง ประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 3

Read more