สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ “แนวทางการพัฒนางานวิจัยเรื่อง เห็ด”

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ “การพัฒนางานวิจัยเรื่อง เห็ด” ในหัวข้อ “สถานการณ์เห็ดของประเทศไทย” โดย คุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต นายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย และบรรยายพิเศษหัวข้อ “แผนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเห็ด ของ สวทช.”  โดย

Read more

สวพ.มก. จัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2559

วันที่ 7 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Universiti Teknologi MARA (UiTM),Malaysia

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Research Impact and Ethics Unit Institute of Research, Management and Innovation (IRMI) of Universiti Teknologi MARA (UiTM),Malaysia.

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. พร้อมใจเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และโครงการ Innovation Hub – Agriculture and Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 1/2561

Read more

On line computer workshop เรื่อง “วิจัยอย่างไรให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญา”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ On line computer workshop เรื่อง “วิจัยอย่างไรให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญา” เนื้อหาคือการจับประเด็นวิจัยและจับประเด็นการประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบต่อสิทธิบัตรนานาชาติ และเทคนิคการต่อยอดและสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย และการดึงทรัพย์สินทางปัญญาออกจากแผนงานวิจัยและจากผลงานวิจัย และยกร่างข้อถือสิทธิหลัก วิทยากรโดย คุณปราโมทย์ ธรรมรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครั้งที่ 1/2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33 ทั้งนี้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดงานบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Learning” ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน FOOD VALLEY ภาคกลาง

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยกลุ่มเรื่อง Food Valley และนำเสนอความก้าวหน้าโครงการงานวิจัย Food Valley ปี 2559 และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Read more

ประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยสถาบัน KURDI FORESIGHT ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยสถาบัน KURDI FORESIGHT ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more