สวพ.มก.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ”จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” รุ่น 5/2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” รุ่น 5/2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ให้ความเคารพ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัย อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล วันที่ 6 สิงหาคม

Read more

นักวิจัย มก. ร่วมโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7

อาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Read more

สวพ.มก. จัดรายงานผลโครงการวิจัยสถาบัน KURDI Foresight มองอนาคต สวพ.มก. 2571

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมรายงานผลโครงการวิจัยสถาบัน โดย นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ หัวหน้าโครงการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อเป็นการมองอนาคตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก.ร่วมพิธีถวายพระพรฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 66 พรรษา ณ อาคารสารนิเทศ 50

Read more

สวพ.มก.จัดอบรมฯ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น3/2561”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น3/2561” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาศึกษาดูงาน กระบวนการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร” ณ จันทบุรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในสังกัดของ สวพ.มก. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะ เชิงสร้างสรรค์สู่ผู้บริหาร เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง รวมถึงความรู้รักสามัคคีของบุคลากรทุกระดับในองค์การที่นำไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน ระหว่างวันที่  29 – 30 มิถุนายน 2561 ณ แหลมสิงห์

Read more

สวพ.มก.ร่วมงาน “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมงาน “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

Read more