ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549
สำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2549
จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยฯ
จำนวนบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ