ข้อมูลคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการปฏิบัติราชการ (สำนักงาน กพร.)
เกี่ยวกับมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2551)

1.     ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในในวารสารวิชาการ งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิจัยในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 2.     จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

3     อาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 4.     บทความวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ