ข้อมูลคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ข้อมูลคำรับรองปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการปฏิบัติราชการ (สำนักงาน กพร.)
เกี่ยวกับมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)

1. ตัวชี้วัดที่ 3.1  ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

2. ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ/หรือนักวิจัยประจำ

3. ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ