แสดงความยินดีแก่นักวิจัย มก. ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร

  • ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในชื่อโครงการ นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมโปรไบโอติคเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ

  • ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลสาขาเคมี ในชื่อโครงการ การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ

  • ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลสาขาฟิสิกส์ ในชื่อโครงการ การผลิตแผ่นยางฟองไร้สารตะกั่วสำหรับการใช้งานกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา

เนื่องในงานพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัย ครั้งที่ 24 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ณ โรงแรม แอทธินี กรุงเทพฯ