โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ Biomass to Energy and Biochar Community

โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ Biomass to Energy and Biochar Community
โดย รศ.อรสา สุกสว่าง ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จุดมุ่งหมาย “ผลิตแก๊สหงต้มจากกิ่งไม้ได้ทองคำสีดำปรับปรุงดินมีอาหารปลอดสารพิษให้กินร่วมคืนผืนดินสู่ความยั่งยืน”

ประโยชน์จากการใช้เตาเบ๊บซี
1. ลดขยะกิ่งไม้ ใบไม้ร่วงหล่น
2. เพิ่มแก๊สหุงต้มและไบโอชาร์
3. เพิ่มความสมบูรณ์ให้ดิน
4. ลดโลกร้อน