ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
 • สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแหล่งทุน [download]
 • สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน
 • เงินงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยฯ
  • รายชื่อโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยฯ (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) [download]
  • รายชื่อโครงการวิจัยเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ [download]
  • รายชื่อโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย [download]
  • รายชื่อโครงการเงินรายได้ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยฯ [download]
  • รายชื่อโครงการเงินทุนส่วนตัว [download]
 • เงินงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
  • รายชื่อโครงการทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประทศ) [download]
  • รายชื่อโครงการทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ต่างประเทศ) [download]
 จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ
 • สรุปจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ [download]
 • รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ [download]
 • รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (เรื่องเต็ม) [download]
 • รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จำแนกตามคณะ/สถาบัน/สำนัก
  • งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ [download]
  • งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (เรื่องเต็ม) [download]
 * หน้าเดิม