ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
สำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2550
จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
จำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับในประเทศและต่างประเทศ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยฯ
จำนวนบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ