ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ปีการศึกษา 2553

เว็บเพจข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2553
สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
 • สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแหล่งทุน    [Download]
 • สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน [Download]
  • เงินงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยฯ
   • รายชื่อโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยฯ (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) [Download]
   • รายชื่อโครงการวิจัยเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ
   • รายชื่อโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย [Download]
   • รายชื่อโครงการเงินรายได้ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยฯ  [Download]
   • รายชื่อโครงการเงินทุนส่วนตัว [Download]
  • เงินงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
   • รายชื่อโครงการทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประทศ) [Download]
   • รายชื่อโครงการทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ต่างประเทศ)  [Download]
จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • สรุปจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ   [Download]
  • รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   [Download]
  • รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (เรื่องเต็ม) [Download]
  • รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จำแนกตามคณะ/สถาบัน/สำนัก

   • งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ [Download]
   • งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (เรื่องเต็ม) [Download]
  • สรุปจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 

   • สรุปจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ.2553 [Download]
    • รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ.2553 [Download]
    • รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ประเภทโครงการพัฒนาวิชาการ) ปี พ.ศ.2553 [Download]
   • จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์จำแนกตามคณะ/สถาบัน/สำนัก [Download]
   • จำนวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ประเภทโครงการพัฒนาวิชาการ) จำแนกตาม คณะ/สถาบัน/สำนัก [Download]