ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานตีพิมพ์นานาชาติ

  • ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 [Download]
  • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 [download]
  • ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 [Download]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2552 [Download]
  • ผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รอบตัดสิน [Download]
  • ประกาศเกียรติคุณนักวิจัย และหน่วยงานวิจัย ปี 2551 [Download]

ทั่วไป

  • ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.2547 [Download]
 

 

 

Leave a Reply