ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ปีการศึกษา 2552

เว็บเพจข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • สรุปจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ [Download]
 • รายชื่องานวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
 • รายชื่อผลงานที่นำเสนอในการประชุม/สัมมนา วิชาการ (เรื่องเต็ม)
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
 • สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแหล่งทุน [Download]
 • สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน
  • เงินงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยฯ
   • รายชื่อโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยฯ (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) [Download]
   • รายชื่อโครงการวิจัยเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ [Download]
   • รายชื่อโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ [Download]
   • รายชื่อโครงการเงินรายได้ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยฯ [Download]
   • รายชื่อโครงการเงินทุนส่วนตัว [Download]
  • เงินงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
   • รายชื่อโครงการทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) [Download]
   • รายชื่อโครงการทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ต่างประเทศ) [Download]
จำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
 • จำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (ตัดซ้ำแล้ว) [Download]
  • รายชื่ออาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ(ตัดซ้ำแล้ว) [Download]
 • จำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนทำวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ 

  • รายชื่ออาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยได้รับทุนทำวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ [Download]
 • จำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
  • รายชื่ออาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยได้รับทุนทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ [Download]
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 • สรุปจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI และ SCOPUS) [Download]
 • รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI และ SCOPUS) [Download]