พิเศษสำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์
อบรม เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อนิสิต มก.

วันที่

หัวข้อ

วันที่

หัวข้อ

4 พย 59

HPLC & UHPLC

14 มีค 60

Electrofusion

15 ธค 59

Autoclave

21 มีค 60

TLC Densitometer

11 มค 60

SEM

29 มีค 60

Biolistic Gun

12 มค 60

TEM

7 กค 60

UV-Vis spectrometer

23 มค 60

Digital balance

24 กค 60

Rotary Evaporator/Kjeldahl Distiller

31 มค 60

Real Time PCR

9 สค 60

AAS

16 กพ 60

เครื่องมือพื้นฐานด้านอณูชีววิทยา

28 สค 60

เครื่องมือพื้นฐานการสกัดแบบรีฟลักซ์

21 กพ 60

Centrifuge

4 กย 60

GC

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และนิสิตจะได้รับส่วนลดในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ที่ผ่านการฝึกอบรม 25%
รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร สมัคร online


International Course: Scientific Equipment for KU Student

Date

Topic

Date

Topic

7 Nov 16

GC

20 Jun 17

Autoclave

7 Feb 17

Particle Bombardment

21 Jun 17

PCR Technique

28 Feb 17

Digital Balance

30 Aug 17

AAS

15 Mar 17

Fluorescence Microscopy

11 Sep 17

UV-Vis spectrometer

23 Mar 17

TLC & Densitometer

18 Sep 17

HPLC & UHPLC

"KU student will get 25% discount of instrument service fee in each attended instrument topic."

Course detail .:.Application Form .:.Online registration


เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560
รายละเอียด

วันที่

หัวข้อ

23 - 24 กพ 60

การถ่ายยีนเข้าสู่พืชและการตรวจหายีนเป้าหมายในพืช

6-7 มีค 60

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม

13 - 14 มีค 60

เทคนิคพื้นฐานทางโครมาโตกราฟ

27 มีค 60

การจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ

28– 31 มีค 60

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น

7 - 9 มิย 60

เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

12 - 13 มิย 60

เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC

13 - 15 มิย 60

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

19 - 23 มิย 60

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพแบบ Thick section และ Ultra thin section เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ( TEM) และกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ( LM)

29 - 30 มิย 60

การตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหาร

 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม/ดูงาน


ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/centrallabku.kurdi.3