พิเศษสำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์
อบรม เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อนิสิต มก.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และนิสิตจะได้รับส่วนลดในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ที่ผ่านการฝึกอบรม 25%
รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

วันที่

หัวข้อ

วันที่

หัวข้อ

9 มค 61  

Biolistic Gun : เครื่องถ่ายยีนเข้าสู่พืช

6 มิย 61 Electrofusion

11 มค 61

SEM & EDX

9 กค 61 HPLC & UHPLC

12 มค 61

TEM

16 กค 61 GC

19 มค 61

Fluorescense Stereo Microscpe

18 กค 61 Realtime PCR

13 กพ 61

Light Microscope

1 สค 61 Centrifuge

15 กพ 61

เครื่องมือพื้นฐานด้านอณูชีววิทยา

15 สค 61 AAS

16 พค 61

Digital balance

   

 

หลักสูตรฝึกอบรม กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561

24-25 พค 61

การถ่ายยีนเข้าสู่พืชและการตรวจหายีนเป้าหมายในพืช รุ่นที่ 4

24-27 เมย 61 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 40
8-9 พค 61 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการสกัด DNA รุ่นที่ 4
6 มิย 61 การจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 2
6-8 มิย 61

เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

12-14 มิย 61 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
18-22 มิย 61 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพแบบ Thick section และ Ultra thin section
เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ( TEM)
และกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ( LM)
28-29 มิย 61 เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC รุ่นที่ 9

 

 

 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม/ดูงาน


ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/centrallabku.kurdi.3