นิทรรศการ “บูรณาการงานวิจัย รังสรรค์สิ่งใหม่ให้สังคม” เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ ทั้งเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมพฤติกรรมศาสตร์ โดยเน้นผลงานวิจัยคิดค้นใหม่ ๆ และมีศักยภาพในการนำไปปรับใช้ประโยชน์ในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำผลงานวิจัยไปพัฒนาประเทศและสร้างสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย และจัดแสดงในรูปแบบโปสเตอร์ ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ และศาลาหกเหลี่ยม

       สำหรับนิทรรศการ “บูรณาการงานวิจัย รังสรรค์สิ่งใหม่ให้สังคม” ครั้งนี้กำหนดจัดเป็นเวลา 3 เดือน คือระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2547 (เวลา 08.30-16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ) ประกอบด้วยนิทรรศการผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 24 เรื่อง ดังนี้

 

    • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแนวอณูวิธีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาวัคซีน ชุดตรวจสอบโรคและชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์
  • ร่วมฉลองปีข้าวโลก : ข้าวอุดมธาตุเหล็ก
อภิชาติ วรรณวิจิตร

คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
    กลกยุทธิ์การกำจัดหอยเชอรี่โดยการใช้เป็นอาหาร สัตว์น้ำ
อรพินท์ จินตสถาพร
คณะประมง ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ
             
  การใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นในอาหารกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (de Man)
อรพินท์ จินตสถาพร
คณะประมง ศูนย์เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

    ดักแด้ไหม : วัตถุดิบแหล่งโปรตีนในอาหารปลาดุก
อรพินท์ จินตสถาพร
คณะประมง ศูนย์เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ
             
  การใช้ดักแด้ไหมในอาหารปลาสลิด
อรพินท์ จินตสถาพร
คณะประมง ศูนย์เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ
    การจัดการไม้กฤษณาแบบครบวงจร
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             
  ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดก้อนอนามัย
นิคม แหลมสัก
คณะวนศาสตร์ – ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
  
    วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อทดแทนไม้
ทรงกลด จารุสมบัติ
คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
             
 
สันโศกและบอระเพ็ดยับยั้งเอดส์
งามผ่อง คงคาทิพย์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
    มาเรียนรู้สมุนไพรกันเถอะ
บุญส่ง คงคาทิพย์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
             
  กระป๋องน้ำหยดและปุ๋ยน้ำหยด
มนตรี ค้ำชู
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
    ไม้พลาสติก
ธนดล สัตตบงกช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
             
  เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติขนาดครอบครัว
มนตรี ค้ำชู
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
    กระบวนการผลิตหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาเลี้ยงโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
บุญเรียง ขจรศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
             
  หุ่นจำลองยางพารา สื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย
อภินันท์ สุประเสริฐ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
    สารสกัดสมุนไพร กำจัดเห็บ หมัด เหา "เค ยู เนเจอรัล เอ็กโตไซด์"
ณรงค์ จึงสมานญาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
             
  การพัฒนาการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
งามทิพย์ ภู่วโรดม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
    เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย
สุรัตน์วดี จิวะจินดา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายปฎิบัติการวิจัยฯ กพส.
             
  ระบบการตรวจเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรอินทรีย์
ภาณี ทองพำนัก
สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.
    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
พูลศิริ ชูชีพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
  
             
  ผลของช่วงเวลาการตัดแต่งกิ่ง และการให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของราสพ์เบอรี่
ณรงค์ชัย พิพัฒน์วงศ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

    ข้าวฟ่างลูกผสมพันธุ์ เคยู 2015
ธำรงศิลป โพธิสูง
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
             
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ สุวรรณ : 4452
โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
    ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ : KSSC 503
โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์