วันที่

ชื่อโครงการ

ค่าลงทะเบียน

จำนวน

หัวหน้าโครงการ

1

23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

การถ่ายยีนเข้าสู่พืชและการตรวจหายีนเป้าหมายในพืช รุ่นที่ 3

4,500 บาท

10

ดร. นงณพชร คุณากร

2

6-7 มีนาคม 2560

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1

2,500 บาท

15

นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

3

13 - 14 มีนาคม 2560

เทคนิคพื้นฐานทางโครมาโตกราฟ รุ่นที่ 4

3,500 บาท

25

ดร. กฤตยา เพชรผึ้ง

4

27 มีนาคม 2560

การจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 1

1,000 บาท

20

นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

5

28– 31 มีนาคม 2560

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 38

4,000 บาท

20

นางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

6

7 - 9 มิถุนายน 2560

เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

บรรยาย ( 1 วัน) 1,500 บาท
บรรยายและปฏิบัติ ( 3 วัน) 5,000 บาท

10

นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ

7

12 - 13 มิถุนายน 2560

เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC รุ่นที่ 8

3,500 บาท

20

ดร. กฤตยา เพชรผึ้ง

8

13 - 15 มิถุนายน 2560

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

บุคคลทั่วไป 10,000 บาท
นิสิต นักศึกษา 7,000 บาท

5

นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์

9

19 - 23 มิถุนายน 2560

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพแบบ Thick section และ Ultra thin section เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ( TEM) และกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ( LM)

บุคคลทั่วไป 10,000 บาท
นิสิต นักศึกษา 7,500 บาท

10

นางพัชรี อำรุง

10

29 - 30 มิถุนายน 2560

การตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหาร รุ่นที่ 2

3,500 บาท

20

นายธนภูมิ มณีบุญ

11

3 - 4 กรกฎาคม 2560

การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพร รุ่นที่ 8

3,700 บาท

16

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

12

4 - 6 กรกฎาคม 2560

การวิเคราะห์เนื้อไม้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

บุคคลทั่วไป 10,000 บาท
นิสิต นักศึกษา 7,000 บาท

5

นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์

13

5 - 7 กรกฎาคม 2560

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 5

4,000 บาท

15

นางสาวจันทร์วิภา บุญอินทร์

14

8 สิงหาคม 2560

Validation for UV-VIS Spectrophotometer รุ่นที่ 3

1,500 บาท

10

นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

15

16 - 18 สิงหาคม 2560

Atomic Spectrophotometry กับการวิเคราะห์โลหะหนัก รุ่นที่ 6

3,200 บาท

15

ดร. นุษรา สินบัวทอง

16

22 สิงหาคม 2560

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ รุ่นที่ 4

1,000 บาท

30

นางสาวจันทร์แรม รูปขำ

17

27 พฤศจิกายน 2560

การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการสกัด DNA รุ่นที่ 4

1,500 บาท

15

ดร.จิดาภา มุ่งการนา สุขบาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณพรสา พ่วงลา Tel. 02-942-8740 ต่อ 206 หรือ E-mail: rdipss@ku.ac.th

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนช่วงเวลาการฝึกอบรมตามความเหมาะสม