วันที่

โครงการ

ค่าลงทะเบียน

จำนวน (คน)

 

เลื่อนจากเดิมเป็น 24-25 พฤษภาคม

การถ่ายยีนเข้าสู่พืชและการตรวจหายีนเป้าหมายในพืช รุ่นที่ 4

4,500

10

เมษายน

24-27

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 40

4,000

1 5-20

พฤษภาคม

8-9

การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการสกัด DNA รุ่นที่ 4

3 ,000

16

มิถุนายน

6

การจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ   รุ่นที่ 2

1,000

20

6-8

เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

5,000

10

12-14

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

บุคคลทั่วไป 10,000 นิสิต/นักศึกษา 7,500

5

18-22

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพแบบ Thick section และ Ultra thin section เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องผ่าน ( TEM) และกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ( LM)

บุคคลทั่วไป 10,000
นิสิต/นักศึกษา 8,000

5

28-29

เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC รุ่นที่ 9

4,000

15

กรกฎาคม

4 -6

การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร และการก่อกลายพันธุ์ รุ่นที่ 5

4,000

1 0

5-6

การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพร รุ่นที่ 9

3,700

16

สิงหาคม

1-3

Atomic Spectrophotometry กับการวิเคราะห์โลหะหนัก รุ่นที่ 6

3,200

15

8

Validation for UV-VIS Spectrophotometer รุ่นที่ 3

1,500

10

พฤศจิกายน

27-28

การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการสกัด DNA รุ่นที่ 5

3,000

16

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณพรสา พ่วงลา Tel. 02-942-8740 ต่อ 206 หรือ E-mail: rdipss@ku.ac.th

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนช่วงเวลาการฝึกอบรมตามความเหมาะสม