วิทยาเขต
คณะ/สถาบัน/สำนัก
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
เชิงวิชาการ
เชิงสาธารณะ
เชิงนโยบายหรือ
ระดับประเทศ
เชิงพาณิชย์
รวม
วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร
117
-
1
-
117
  คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
2
-
-
-
2
  คณะประมง
65
-
-
1
65
  คณะมนุษยศาสตร์
20
-
-
-
20
  คณะวนศาสตร์
19
1
-
-
19
  คณะวิทยาศาสตร์
213
2
4
4
218
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
141
-
-
2
143
  คณะศึกษาศาสตร์
2
-
-
-
2
  คณะเศรษฐศาสตร์
5
-
-
-
5
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
-
-
-
1
  คณะสังคมศาสตร์
1
-
-
-
1
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
21
2
-
-
23
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
165
1
5
5
171
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
28
-
-
-
28
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
16
2
9
3
22
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
4
-
-
-
4
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27
-
-
-
27
  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
51
-
-
1
51
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
25
-
-
1
25
  สำนักหอสมุด บางเขน
1
-
-
-
1
วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
63
-
4
-
66
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
7
-
-
-
7
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
3
-
-
-
3
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9
-
-
-
9
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
7
-
-
-
7
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
8
2
-
-
10
  สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
24
-
1
1
26
  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
3
-
-
-
3
วิทยาเขตศรีราชา คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
9
-
-
-
9
รวม
874
8
20
13
895
หมายเหตุ
- * ผลรวมจำนวนงานใช้ประโยชน์ฯ เป็นจำนวนที่ตัดซ้ำแล้ว
- เป็นผลงานจากฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งอาจารย์/นักวิจัยให้ข้อมูล และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ตรวจสอบโดยนับเฉพาะ
ผลงานฯ ที่ระบุหลักฐานถูกต้องชัดเจนเท่านั้น