ประกอบด้วยกิจกรรม

นิทรรศการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.กับโครงการพระราชดำริ
นิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
โดยจัดแสดงทั้งด้านบน และด้านล่างของอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ด้านบน
ินิทรรศการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับโครงการพระราชดำริ

1) พระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์
2) ฟาแลนนอพซิส พันธุ์พระนาม “จุฬาภรณ์”
3) “หอยเชลล์..อนาคตของเกษตรกรไทย”
4) สามทศวรรษ มก. : มูลนิธิโครงการหลวง