สรุปจำนวนผลงานวิัจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ.2551 (1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551)
 
คณะ/สถาบัน/สำนัก
จำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
วิทยาเขตบางเขน      
คณะเกษตร
37
78
115
คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
2
7
9
คณะบริหารธุรกิจ
2
3
5
คณะประมง
23
23
46
คณะมนุษยศาสตร์
20
1
21
คณะวนศาสตร์
25
19
44
คณะวิทยาศาสตร์
27
133
160
คณะวิศวกรรมศาสตร์
60
81
141
คณะศึกษาศาสตร์
37
-
37
คณะเศรษฐศาสตร์
11
3
14
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2
1
3
คณะสังคมศาสตร์
16
-
16
คณะสัตวแพทยศาสตร์
24
43
67
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24
45
69
บัณฑิตวิทยาลัย
1
-
1
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
6
16
22
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5
9
14
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
6
-
6
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
5
7
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
4
2
6
สำนักงานอธิการบดี
1
-
1
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
1
-
1
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะเกษตร
41
37
78
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
4
-
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
14
10
24
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7
11
18
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
5
-
5
คณะสัตวแพทยศาสตร์
16
41
57
สถาบันวิจัยและพัฒนา
13
10
23
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
1
-
1
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
2
-
2
วิทยาเขตศรีราชา
   
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2
2
4
คณะวิทยาการจัดการ
5
-
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
-
4
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
1
2
3
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
-
6
6
รวมทั้งสิ้น (ตัดซ้ำแล้ว)
383
507
890