สรุปจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ.2549 (1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549)
 
คณะ/สถาบัน/สำนัก
จำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
วิทยาเขตบางเขน      
คณะเกษตร
63
44
107
คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
1
-
1
คณะบริหารธุรกิจ
1
1
2
คณะประมง
32
23
55
คณะมนุษยศาสตร์
9
1
10
คณะวนศาสตร์
7
17
24
คณะวิทยาศาสตร์
60
95
155
คณะวิศวกรรมศาสตร์
22
33
55
คณะศึกษาศาสตร์
17
-
17
คณะเศรษฐศาสตร์
9
4
13
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5
1
6
คณะสัตวแพทยศาสตร์
10
15
25
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
54
32
86
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
-
1
1
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1
-
1
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
7
5
12
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
10
2
12
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
6
2
8
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
4
7
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
2
1
3
สำนักงานอธิการบดี
2
-
2
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
-
1
1
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
1
-
1
กำแพงแสน
คณะเกษต
49
20
69
คณะวิศวกรรมศาสตร์
21
1
22
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2
7
9
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2
-
2
คณะสัตวแพทยศาสตร์
3
15
18
สถาบันวิจัยและพัฒนา
10
3
13
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
1
-
1
วิทยาเขตศรีราชา
-
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-
1
1
คณะวิทยาการจัดการ
1
-
1
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
-
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
-
2
2
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
1
1
2
รวมทั้งสิ้น (ตัดซ้ำแล้ว)
351
295
646