สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2566
( 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 )

 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566

คณะ/สถาบัน/สำนัก จำนวนผลงานวารสารที่ตีพิพมพ์
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
บางเขน 364 1,251 1,615
คณะเกษตร 33 97 130
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 1 25 26
คณะบริหารธุรกิจ 32 19 51
คณะประมง 10 96 106
คณะแพทยศาสตร์ - 1 1
คณะมนุษยศาสตร์ 78 24 102
คณะวนศาสตร์ 10 68 78
คณะวิทยาศาสตร์ 3 313 316
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 200 225
คณะศึกษาศาสตร์ 67 35 102
คณะเศรษฐศาสตร์ 45 22 67
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8 4 12
คณะสังคมศาสตร์ 37 7 44
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 102 103
คณะสิ่งแวดล้อม 5 30 35
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 122 126
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 1 1
บัณฑิตวิทยาลัย - 1 1
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 2 6 8
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 36 37
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 24 25
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 11 11
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 3 3
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 5
วิทยาเขตกำแพงแสน 105 265 370
คณะเกษตร กำแพงแสน 25 96 121
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 14 18
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 13 44 57
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 16 61 77
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 28 14 42
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน 1 28 29
คณะอุตสาหกรรมบริการ 15 2 17
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 2 5 7
สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 1 1 2
วิทยาเขตศรีราชา 54 76 130
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 3 11 14
คณะวิทยาการจัดการ 26 10 36
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 7 23 30
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 12 30 42
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 6 2 8
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 22 110 132
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 4 28 32
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 6 38 44
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 5 9 14
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 34 40
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 1 2
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 1 2
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 1 2
รวมทั้งสิ้น 546 1,703 2,249
รวมทั้งสิ้น (ไม่นับซ้ำ) 516 1,428 1,944