สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2566
(1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566

วิทยาเขต คณะ/สถาบัน/สำนัก จำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
บางเขน 414 325 739
  คณะเกษตร 26 2 28
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 8 13 21
  คณะบริหารธุรกิจ 53 27 80
  คณะประมง 12 18 30
  คณะมนุษยศาสตร์ 14 16 30
  คณะวนศาสตร์ 66 21 87
  คณะวิทยาศาสตร์ 18 37 55
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 134 66 200
  คณะศึกษาศาสตร์ 3 10 13
  คณะเศรษฐศาสตร์ 11 20 31
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 4 10
  คณะสังคมศาสตร์ 12 5 17
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 31 42
  คณะสิ่งแวดล้อม 9 10 19
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 22 43
  บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 2
  วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 1 3 4
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 10 10
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 4
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลสยเกษตรศาสตร์ 2 7 9
  สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 - 3
  สำนักหอสมุด 1 - 1
วิทยาเขตกำแพงแสน 51 49 100
  คณะเกษตร กำแพงแสน 23 9 32
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 20 7 27
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4 6 10
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 3 7 10
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ - 18 18
  คณะอุตสาหกรรมบริการ - 1 1
  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร - 1 1
  สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 1 - 1
วิทยาเขตศรีราชา 54 29 83
  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 1 4 5
  คณะวิทยาการจัดการ 7 5 12
  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 13 7 20
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 22 13 35
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 11 - 11
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 22 12 34
  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 10 2 12
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 10 7 17
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2 3 5
รวมทั้งสิ้น 541 415 956
รวมทั้งสิ้น (ไม่นับซ้ำ) 489 340 829