สรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัย มก.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 )
 
หน่วยงาน เงินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เงินภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งหมด
เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ เงินงบปประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ เงินรายได้หน่วยงาน เงินทุนส่วนตัว รวม
จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ 
วิทยาเขตบางเขน               296    186,390,000                  13       25,650,000              52             9,463,833               154     21,393,140            118        5,932,500          633     248,829,473               759        1,401,284,156          1,392       1,650,113,629
คณะเกษตร                35         18,340,000                 1          2,840,000              4                600,000                 5            440,000            12            395,000             57        22,615,000               67             157,826,430              124           180,441,430
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์                 3             850,000                  -                       -              -                          -  -   -   -   -                3              850,000                 3                6,643,900                   6                7,493,900
คณะบริหารธุรกิจ                 -                       -                  -                       -              -                          -               11            947,000            18         1,615,000             29          2,562,000               16               58,818,028                45             61,380,028
คณะประมง                16          8,250,000                 1          1,010,000              -                          -                 1             30,000              7            450,000             25          9,740,000               50               67,274,258                75             77,014,258
คณะมนุษยศาสตร์                  -                       -                  -                       -              -                          -               27         6,517,900              8            110,500             35          6,628,400               15               16,491,300                50             23,119,700
คณะวนศาสตร์                16          9,700,000                 2          3,580,000              -                          -  -   -               2            180,000             20        13,460,000               44               47,988,701                64             61,448,701
คณะวิทยาศาสตร์              102         37,417,500                 2          2,680,000            21              3,929,333               23         1,040,100            12            445,000          160        45,511,933             103             121,840,056              263           167,351,989
คณะวิศวกรรมศาสตร์               38         20,360,000                 2          5,610,000            11              2,593,000                 8         2,231,400            25         1,590,000             84        32,384,400             116             552,149,572              200           584,533,972
คณะศึกษาศาสตร์                  3          1,500,000                  -                       -              6                528,000               23            482,000            17            472,000             49          2,982,000               33               24,210,115                82             27,192,115
คณะเศรษฐศาสตร์                  -                       -                  -                       -              2                280,000               24         5,230,000              2            130,000             28          5,640,000               46               62,564,161                74             68,204,161
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                 6          5,252,500                  -                       -              2                633,500                 1             20,000              5              55,000             14          5,961,000               15               15,638,238                29             21,599,238
คณะสังคมศาสตร์                 -                       -                  -                       -              1                150,000               18         3,037,740              3            130,000             22          3,317,740               16               14,623,341                38             17,941,081
คณะสัตวแพทยศาสตร์                 8          3,230,000                 1          3,930,000              2                300,000                 7            980,000              5            340,000             23          8,780,000               34               22,277,631                57             31,057,631
คณะสิ่งแวดล้อม                 3          1,300,000                  -                       -              -                          -                 2             40,000  -   -                5          1,340,000               26               21,773,368                31             23,113,368
คณะอุตสาหกรรมเกษตร               29         12,320,000                 3          4,500,000              2                300,000                 3            300,000              2              20,000             39        17,440,000               68             134,061,738              107           151,501,738
บันฑิตวิทยาลัย                 1         10,000,000                  -                       -              -                          -                 -                     -               -                      -               1        10,000,000                 -                             -                   1             10,000,000
สถาบัผลิตผลทางการเกษตรฯ               16          7,050,000                  -                       -              1                150,000  -   -   -   -              17          7,200,000               33               34,864,790                50             42,064,790
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร               13          3,870,000                  -                       -              -                          -                 1             97,000  -   -              14          3,967,000               72               39,158,529                86             43,125,529
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.                 6         36,950,000                  -                       -              -                          -  -   -   -   -                6        36,950,000                 1                   580,000                   7             37,530,000
สำนักงานอธิการบดี                 -                       -                  -                       -              -                          -                 -                     -               -                      -                -                             -                 1                2,500,000                   1                2,500,000
สถาบันวิทยาการขั้นสูง                 1         10,000,000                 1          1,500,000              -                          -  -   -   -   -                2        11,500,000                 -                             -                   2             11,500,000
วิทยาเขตกำแพงแสน                 44       38,169,700                     1         1,740,000                7             1,070,000                 99        5,511,538              44        1,850,000          195        48,341,238               195            354,349,050              390           402,690,288
คณะเกษตร กพส.               18         28,366,600                 1          1,740,000              3                600,000                 3             58,000              9            341,000             34        31,105,600             108             200,650,367              142           231,755,967
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา                  3          1,400,000                  -                       -              -                          -  -   -               2              60,000               5          1,460,000                 4                2,550,000                   9                4,010,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.               10          4,233,100                  -                       -              -                          -               11            480,000              8            250,000             29          4,963,100               43               95,284,207                72           100,247,307
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                12          3,970,000                  -                       -              3                450,000               60         4,054,438              6            131,000             81          8,605,438               19               42,364,076              100             50,969,514
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์                  -                       -                  -                       -              1                  20,000               25            919,100            19         1,068,000             45          2,007,100               20               12,383,350                65             14,390,450
สำนักงานวิทยาเขต กพส.                 1             200,000                  -                       -              -                          -  -   -   -   -                1              200,000                 1                1,117,050                   2                1,317,050
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.                 -                       -                  -                       -              -                          -                 -                     -               -                      -                -                             -                 -                             -                    -                                  -
วิทยาเขตศรีราชา                    4         1,150,000                      -                            -                1                 112,500                 19        1,050,100              54        1,454,000             78          3,766,600                 24              28,335,540              102             32,102,140
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ   -   -   -   -               -                          -                 3            185,600              9            292,000             12              477,600                 4                8,063,600                16                8,541,200
คณะวิทยาการจัดการ                  -                       -  -   -               -                          -                 5            272,000            15            275,000             20              547,000                 8                8,394,300                28                8,941,300
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา                 2             800,000  -   -               1                112,500                 6            410,000              7            290,000             16          1,612,500                 4                1,478,600                20                3,091,100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา                 1             150,000  -   -               -                          -                 5            182,500            22            547,000             28              879,500                 5                3,940,000                33                4,819,500
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา                 1             200,000  -   -               -                          -  -   -               1              50,000               2              250,000                 3                6,459,040                   5                6,709,040
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร                  10         2,930,000                      -                            -              43             4,139,700                 26           890,000                 8            111,000             87          8,070,700                 22              26,772,078              109             34,842,778
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร                 5          1,730,000  -   -             25              2,154,000  -   -   -   -              30          3,884,000               10                8,676,493                40             12,560,493
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                  4             850,000  -   -             10                670,700               18            580,000              5              66,000             37          2,166,700                 4                3,500,000                41                5,666,700
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                 -                       -  -   -               -                          -                 8            310,000              3              45,000             11              355,000                 2                1,100,000                13                1,455,000
คณะสาธารณสุขศาสตร์                 -                       -  -   -               6              1,238,100  -   -   -   -                6          1,238,100                 6               13,495,585                12             14,733,685
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร                 1             350,000  -   -               2                  76,900  -   -   -   -                3              426,900  -   -                    3                    426,900
รวมทั้งสิ้น                354    228,639,700                  14       27,390,000           103           14,786,033               298     28,844,778            224        9,347,500          993     309,008,011           1,000        1,810,740,824          1,993       2,119,748,835