สรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัย มก.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 )
หน่วยงาน เงินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เงินภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งหมด
เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ เงินงบปประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ เงินรายได้หน่วยงาน รวม
จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ  จำนวนโครงการ  งบประมาณ 
วิทยาเขตบางเขน               296    186,390,000                  13       25,650,000              52             9,463,833               154     21,393,140          515     242,896,973               759        1,401,284,156          1,274       1,644,181,129
คณะเกษตร                35         18,340,000                 1          2,840,000              4                600,000                 5            440,000             45        22,220,000               67             157,826,430              112           180,046,430
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์                 3             850,000                  -                       -              -                          -  -   -                3              850,000                 3                6,643,900                   6                7,493,900
คณะบริหารธุรกิจ                 -                       -                  -                       -              -                          -               11            947,000             11              947,000               16               58,818,028                27             59,765,028
คณะประมง                16          8,250,000                 1          1,010,000              -                          -                 1             30,000             18          9,290,000               50               67,274,258                68             76,564,258
คณะมนุษยศาสตร์                  -                       -                  -                       -              -                          -               27         6,517,900             27          6,517,900               15               16,491,300                42             23,009,200
คณะวนศาสตร์                16          9,700,000                 2          3,580,000              -                          -  -   -              18        13,280,000               44               47,988,701                62             61,268,701
คณะวิทยาศาสตร์              102         37,417,500                 2          2,680,000            21              3,929,333               23         1,040,100          148        45,066,933             103             121,840,056              251           166,906,989
คณะวิศวกรรมศาสตร์               38         20,360,000                 2          5,610,000            11              2,593,000                 8         2,231,400             59        30,794,400             116             552,149,572              175           582,943,972
คณะศึกษาศาสตร์                  3          1,500,000                  -                       -              6                528,000               23            482,000             32          2,510,000               33               24,210,115                65             26,720,115
คณะเศรษฐศาสตร์                  -                       -                  -                       -              2                280,000               24         5,230,000             26          5,510,000               46               62,564,161                72             68,074,161
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                 6          5,252,500                  -                       -              2                633,500                 1             20,000               9          5,906,000               15               15,638,238                24             21,544,238
คณะสังคมศาสตร์                 -                       -                  -                       -              1                150,000               18         3,037,740             19          3,187,740               16               14,623,341                35             17,811,081
คณะสัตวแพทยศาสตร์                 8          3,230,000                 1          3,930,000              2                300,000                 7            980,000             18          8,440,000               34               22,277,631                52             30,717,631
คณะสิ่งแวดล้อม                 3          1,300,000                  -                       -              -                          -                 2             40,000               5          1,340,000               26               21,773,368                31             23,113,368
คณะอุตสาหกรรมเกษตร               29         12,320,000                 3          4,500,000              2                300,000                 3            300,000             37        17,420,000               68             134,061,738              105           151,481,738
บันฑิตวิทยาลัย                 1         10,000,000                  -                       -              -                          -                 -                     -               1        10,000,000                 -                             -                   1             10,000,000
สถาบัผลิตผลทางการเกษตรฯ               16          7,050,000                  -                       -              1                150,000  -   -              17          7,200,000               33               34,864,790                50             42,064,790
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร               13          3,870,000                  -                       -              -                          -                 1             97,000             14          3,967,000               72               39,158,529                86             43,125,529
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.                 6         36,950,000                  -                       -              -                          -  -   -                6        36,950,000                 1                   580,000                   7             37,530,000
สำนักงานอธิการบดี                 -                       -                  -                       -              -                          -                 -                     -                -                             -                 1                2,500,000                   1                2,500,000
สถาบันวิทยาการขั้นสูง                 1         10,000,000                 1          1,500,000              -                          -  -   -                2        11,500,000                 -                             -                   2             11,500,000
วิทยาเขตกำแพงแสน                 44       38,169,700                     1         1,740,000                7             1,070,000                 99        5,511,538          151        46,491,238               195            354,349,050              346           400,840,288
คณะเกษตร กพส.               18         28,366,600                 1          1,740,000              3                600,000                 3             58,000             25        30,764,600             108             200,650,367              133           231,414,967
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา                  3          1,400,000                  -                       -              -                          -  -   -                3          1,400,000                 4                2,550,000                   7                3,950,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.               10          4,233,100                  -                       -              -                          -               11            480,000             21          4,713,100               43               95,284,207                64             99,997,307
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                12          3,970,000                  -                       -              3                450,000               60         4,054,438             75          8,474,438               19               42,364,076                94             50,838,514
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์                  -                       -                  -                       -              1                  20,000               25            919,100             26              939,100               20               12,383,350                46             13,322,450
สำนักงานวิทยาเขต กพส.                 1             200,000                  -                       -              -                          -  -   -                1              200,000                 1                1,117,050                   2                1,317,050
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.                 -                       -                  -                       -              -                          -                 -                     -                -                             -                 -                             -                    -                                  -
วิทยาเขตศรีราชา                    4         1,150,000                      -                            -                1                 112,500                 19        1,050,100             24          2,312,600                 24              28,335,540                48             30,648,140
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ   -   -   -   -               -                          -                 3            185,600               3              185,600                 4                8,063,600                   7                8,249,200
คณะวิทยาการจัดการ                  -                       -  -   -               -                          -                 5            272,000               5              272,000                 8                8,394,300                13                8,666,300
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา                 2             800,000  -   -               1                112,500                 6            410,000               9          1,322,500                 4                1,478,600                13                2,801,100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา                 1             150,000  -   -               -                          -                 5            182,500               6              332,500                 5                3,940,000                11                4,272,500
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา                 1             200,000  -   -               -                          -  -   -                1              200,000                 3                6,459,040                   4                6,659,040
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร                  10         2,930,000                      -                            -              43             4,139,700                 26           890,000             79          7,959,700                 22              26,772,078              101             34,731,778
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร                 5          1,730,000  -   -             25              2,154,000  -   -              30          3,884,000               10                8,676,493                40             12,560,493
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                  4             850,000  -   -             10                670,700               18            580,000             32          2,100,700                 4                3,500,000                36                5,600,700
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                 -                       -  -   -               -                          -                 8            310,000               8              310,000                 2                1,100,000                10                1,410,000
คณะสาธารณสุขศาสตร์                 -                       -  -   -               6              1,238,100  -   -                6          1,238,100                 6               13,495,585                12             14,733,685
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร                 1             350,000  -   -               2                  76,900  -   -                3              426,900  -   -                    3                    426,900
รวมทั้งสิ้น                354    228,639,700                  14       27,390,000           103           14,786,033               298     28,844,778          769     299,660,511           1,000        1,810,740,824          1,769       2,110,401,335