โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2019/20

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis, FI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และ KCG Corporation เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2019/20 ภายใต้สองหัวข้อการประกวดดังนี้ นวัตกรรมของวัตถุดิบพื้นถิ่น

Read more