เครื่องตัดประสิทธิภาพสูง ในอุตสาหกรรมอาหาร RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง KU Node

รศ.ดร.ทวีวัฒน์ สุภารส
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Read more