Motion Graphic สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยา ขอเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง ได้แก่ – สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียน อย. – สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง – สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหารใหม่ – สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน

Read more