ขอเชิญฟังการรรยายพิเศษเรื่อง “ขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ (Novel Food) อย่างไรให้ผ่านการพิจารณา”

Link : ลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณเรื่องรอง ทองตัน  โทร.025-795-547 ต่อ 21  

Read more

อย. เตือน ระวังการบริโภค น้้าดื่ม น้้าแข็ง และไอศกรีม ช่วงหน้าร้อน เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย

อย. ห่วงใยสุขภาพประชาชนในช่วงหน้าร้อน ขอให้ระมัดระวังการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการบริโภคน ้าดื่ม
น ้าแข็ง และไอศกรีม ที่ผลิตและเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เกิดการปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ท้าให้เกิดโรคอุจจาระร่วง มีอาการ
คลื่นไส้อาเจียนได้ แนะผู้บริโภคให้เลือกซื อน ้าดื่ม น ้าแข็ง และไอศกรีม ที่มีภาชนะบรรจุที่สะอาด และปิดสนิท มีวิธีการ
ขนส่งและเก็บรักษาที่เหมาะสม และมีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน เพื่อความปลอดภัย

Read more