ลูกอมพรอพอลิส RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง ปี 2562

ผศ. ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร 10900
โทรศัพท์ 025625020 ต่อ 5152
E-Mail : fagicrt@ku.ac.th

Read more