ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ RAINS for Central Food Valley by KU (Innovative Process, Healthy Foods and Waste Utilization) ประจำปี 2567

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ดำเนินการประสานงานแผนงานวิจัยโครงการ RAINS for Central Food Valley by KU  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน หรือเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ประกอบการที่ร่วมทุนนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Central Food Valley by KU (Innovative Process, Healthy Foods and Waste Utilization) ประจำปี 2567  โดยมีกรอบงานวิจัยในการใช้ประโยขน์จากเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร  นวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหาร  และการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ  ทั้งนี้ แต่ละโครงการต้องมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบตัวเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณโครงการ หรือมีการร่วมทุนในรูปแบบตัวเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และในรูปแบบไม่ใช่ตัวเงินอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบประมาณโครงการ ทั้งนี้ขอให้จัดส่งหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยโครงการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ปิดรับข้อเสนอโครงการ

ผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัยของ สวก. มายัง นางสาวเรืองรอง ทองตัน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.docx) ทางอีเมลที่ rdirrt@ku.ac.th หรือ cfoodvalley.ku@gmail.com ขยายเวลาถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมที่  โทร. 02-942-8455

ดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง