โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ด่วน !!! รับสมัครจำนวนจำกัด…วันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2565
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

สมัครเลย—https://forms.gle/tgVpZjExD8ioT1Lp6

 

🎉🎉สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

📍เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภาพด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการเกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง
📍ได้รับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภาพ จำนวน 1 ครั้ง ต่อกิจการ ณ สถานประกอบการหรือในรูปแบบ online
📍ได้รับคำแนะนำการพัฒนาผลิตภาพเบื้องต้น และการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภาพ 1 ครั้งต่อกิจการ ณ สถานประกอบการหรือสถานที่ที่เหมาะสม หรือ online เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนาผลิตภาพในระยะที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร
คุณนิภาพร , คุณอรุณรัศมิ์
02 422 8688 ต่อ 2117,2109
E-mail :nfi_innovation@nfi.or.th