ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการประสานงานแผนงานวิจัยโครงการ เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS  for Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2566 เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน หรือเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ประกอบการที่ร่วมทุนนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้อาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2566 โดยมีกรอบงานวิจัยในการบริหารจัดการเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนานวัตกรรมอาหารและกระบวนการผลิต และการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ แต่ละโครงการต้องมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบตัวเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณโครงการ หรือมีการร่วมทุนในรูปแบบตัวเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และในรูปแบบไม่ใช่ตัวเงินอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณโครงการ ทั้งนี้ขอให้จัดส่งหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยโครงการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ปิดรับข้อเสนอโครงการ

ผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัยของ สวก. มายัง นางสาวเรืองรอง ทองตัน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.docx) ทางอีเมลที่ rdirrt@ku.ac.th หรือ cfoodvalley.ku@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565  สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2579-5547 ต่อ 21

ดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง