การประชุม “สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง

การประชุม “สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562”

การประชุม “สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562” ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฏาคม 2563
โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ซึ่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นแหล่งทุนสนับสนุน เพื่อสร้างเครือข่ายใหม่ในท้องที่จังหวัดนครนายก ให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้เป็นที่ต้องการของตลาด และได้รับรองมาตรฐาน พร้อมกับนักวิจัยได้ให้คำปรึกษาต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร

กิจกรรม: มีการแบ่งกลุ่มตามประเภทผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มไข่ไก่ กลุ่มผักผลไม้ กลุ่มการแปรรูป กลุ่มประมง เป็นต้น และแบ่งนักวิจัยให้คำปรึกษาตามกลุ่มนั้นๆ และหลังจากนั้นได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท อินโนเฟรช จำกัด, บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกุ้ง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านวังปลาไหล, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะดัน ต.ท่าทราย, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ