โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตและผลกระทบจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตและผลกระทบจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-15.30น. ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูริรัตน โดย ผศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.