ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการ “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562”

การประชุมติดตามและประเมินผลรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (รอบ 2 เดือน)
โครงการแผนเรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562”
ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 -11.00 น.
ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.