Motion Graphic สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยา ขอเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง ได้แก่

– สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียน อย.

– สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง

– สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหารใหม่

– สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหาร

– สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการกล่าวอ้าง

ดำเนินการโดย โครงการการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.