สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ Food Valley ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการประสานงานโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่อง Food Valley ประจำปี 2561 ในภาคกลางเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Food Valley ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกรอบการวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงเพื่อสุขภาพกลุ่ม Functional food ทั้งนี้แต่ละโครงการต้องมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสนับสนุนทุนวิจัย (ในรูปแบบตัวเงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณโครงการ ตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัยของ สวก. และหนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งส่งต้นฉบับจำนวน 1 ฉบับมายัง นางสาวเรืองรอง ทองตัน ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทางอีเมลที่ rdirrt@ku.ac.th ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2579-5547 ต่อ 21

download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.