กิจกรรม “RAINS by KU Research Connect”

โครงการ RAINS for Central Food Valley by KU ดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) จัดกิจกรรม “RAINS by KU Research Connect” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน ในเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley by KU เพื่อให้เกิดการผลักดันให้งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาขยายผล RAINS ให้ยั่งยืนต่อไป เปิดงานโดย นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าวรายงานการดำเนินงานโดย รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ดร.เรืองรอง ทองตัน นักวิจัย ชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 และห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 เมษายน 2567