เครื่องตัดประสิทธิภาพสูง ในอุตสาหกรรมอาหาร RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง KU Node

รศ.ดร.ทวีวัฒน์ สุภารส
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Read more

Fucntional Protein Drink เครื่องดื่มฟังก์ชันนอลโปรตีน

รศ.ดร.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

Read more

ลูกอมพรอพอลิส RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง ปี 2562

ผศ. ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร 10900
โทรศัพท์ 025625020 ต่อ 5152
E-Mail : fagicrt@ku.ac.th

Read more

อาหารว่างจากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปเนื้อปลา RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง ปี 2562

อาหารว่างจากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปเนื้อปลา RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง ปี 2562
ผศ.ดร. กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5035 E-mail: fagikrl@ku.ac.th

Read more

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
นายประมวล ทรายทอง และคณะนักวิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2940-6455 E-mail: ifrpmst@ku.ac.th

Read more