พลาสติกชีวภาพจากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5098 E-mail: rangrong.y@ku.ac.th

Read more

ชุดทดสอบโรคติดเชื้อไวรัสในแมว

รศ. ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647729 E-mail: kiattawee.c@ku.th

Read more

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ศ. สพญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข และคณะ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8436 E-mail: fvetptn@ku.ac.th

Read more

การเพาะเลี้ยงปลาเทราต์สายรุ้งสู่ระดับอุตสาหกรรม

รศ. ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-2924 E-mail: ffiswrt@ku.ac.th

Read more

แผงกันแดดประหยัดพลังงานป้องกันรังสีตรง (100%)

รศ.ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะ
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-407-0075 E-mail: sopa.v@ku.th

Read more

ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดสําหรับอาคารพักอาศัย

รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะ
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8960-3 ต่อ 308 E-mail: archspv@ku.ac.th

Read more

ช่องแสงระบายอากาศสำเร็จรูปสำหรับหลังคาอาคาร

รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-4070-075 E-mail: sopa.v@ku.th

Read more

รายการ “เกษตรศาสตร์นำไทย” ได้โล่รางวัล Silver Play Button (Silver Creator Award) โดย Youtube

แสดงความยินดีกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทย ได้โล่รางวัล Silver Play Button (Silver Creator Award) เนื่องจากมีผู้ติดตามเกิน 100,000 คน จากทาง YouTube  เพราะคุณสมบัติของช่องที่ได้รับยืนยันจะต้องมีผู้ติดตาม 100,000 คนขึ้นไป เป็นช่องที่มีคุณภาพ ไม่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์มาก่อน จึงถือว่าเป็นช่องที่สร้างสรรค์เองหรือเรียกง่ายๆคือมีคุณภาพ โดยรายการ

Read more