สวพ.มก. จัดอบรม KM WordPress V.5 สำหรับ KURDI User

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรม KM WordPress V.5 สำหรับ KURDI User เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการใช้ wordpress ซึ่งเป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานในปัจจุบัน ผู้ถ่ายทอดความรู้คือ น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากร

Read more