Autogenous vaccine เพื่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์

ผศ.น.สพ.ดร. มานะกร สุขมาก และคณะ
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-163-6870 E-mail: manakorn.s@ku.th

Read more