สวพ.มก. จัดโครงการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้การวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชระหว่าง มก. และUniversity of Wisconsin Madison

วันที่ 23 มกราคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดโครงการ “การสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้การวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวิสคขอนซิน แมดิสัน (University of Wisconsin Madison)” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560

Read more