ข้อมูลระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตรูปแบบใหม่ของ The University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)

สำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat: UMAP IS) ไต้หวัน ได้ประกาศใช้ระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตรูปแบบใหม่ (New UMAP Credit Transfer Scheme: New UCTS)โดยกำหนดให้ 1 หน่วยกิต UCTS มีค่าเท่ากับจำนวนชั่วโมงปฏิบัติของนักศึกษา 38-48 ชั่วโมง (student workloadhours) โดยรวมจำนวนชั่วโมงบรรยาย 13-16 ชั่วโมง (teaching

Read more

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนประเทศ/มหาวิทยาลัยสมาชิก/นักวิจัยจาก 3 ประเทศร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ UMAP โดยพิจารณาให้ทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 3 โครงการ โครงการละ 6,000 เหรียญสหรัฐ โดยหัวหน้าทีมวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและสอดคล้องตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนดผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ในรูปแบบ electronic PDF ได้ที่phicha@mua.go.th พร้อมทั้งสำเนาแจ้งไปยัง UMAP IS ที่ umaptaiwan@gmail.com หรือ umap@mail.fju.edu.tw ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  

Read more