สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์จะจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560  ในการนี้ วช. จึงขอเชิญหน่วยงาน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมฯในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29

Read more