ข้อมูลระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตรูปแบบใหม่ของ The University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)

สำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat: UMAP IS) ไต้หวัน ได้ประกาศใช้ระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตรูปแบบใหม่ (New UMAP Credit Transfer Scheme: New UCTS)โดยกำหนดให้ 1 หน่วยกิต UCTS มีค่าเท่ากับจำนวนชั่วโมงปฏิบัติของนักศึกษา 38-48 ชั่วโมง (student workloadhours) โดยรวมจำนวนชั่วโมงบรรยาย 13-16 ชั่วโมง (teaching

Read more