สวพ.มก.ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน วช. 2558

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. พร้อมทั้งอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

นักวิจัย มก.จัดบรรยาย เรื่อง นวตกรรมงานวิจัยข้าว เพื่อชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นักวิจัยมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดภาคการบรรยาย เรื่อง นวตกรรมงานวิจัยข้าว เพื่อชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

มก.จัดบูธแสดงผลงานวิจัยมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

Read more

งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558″ (Thailand Research Expo 2015)”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558″ (Thailand Research Expo 2015)” และทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ได้ประสานงาน กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ในผลงานวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์ โปรตีนและโปรตีนไฮโตรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิของ ดร.สุคันธรส

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 9

เรียนเชิญเข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยในงานสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายทางด้านสังคมศาสตร์สำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย” (The 9th

Read more

เชิญชวนส่งผลงานนำเสนอในกิจกรรม “Thailand Research Symposium 2015”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” ระหว่างวันที่ 16- 20 สิงหาคม 2558 ณ

Read more